Exposities Bas Steller

Kampen zet kunst in ’t water.

Vrijdag 10 juni 1988
Burgel vier maanden expositieplaats voor tien immense schilderijen.

KAMPEN – Met een unieke schilderijengalerij mid­den in de Burgel gaat Stichting Promotie Kampen (SPK) dit jaar op bijzondere wijze de zomerfeesten in. In de bedrijfshal van Perfumeria Selective aan de Industrieweg wordt de laatste hand gelegd aan de schildersstukken, die voor 29 juni (opening Albert Heijn en Rabobank op Meeuwenplein) worden ge­plaatst tussen Meeuwen- en Broederbrug.

Tien Kamper schilders werken mee aan dit unieke project, dat werd bedacht door SPK-bestuurder Henk Woning. De schilderijen zijn met afmetingen van twee bij drie meter aardig uit de kluiten gewassen. Het is dé bedoeling dat ze tot eind sep­tember in de Burgel blijven staan.

Henk Woning glundert als hij het project toelicht. ‘We wilden eens wat anders dan alleen een koe in de toren, een steur in de IJssel en feestversiering in de Oudestraat. Het is dus ook de bedoeling dat deze openlucht-expositie jarenlang het gezicht van de Ui(t)dagen mede gaat be­palen. Wellicht dat we dé gale­rij zelfs uitbouwen tot een twintig schilderijen. De Burgel wordt toch nergens meer voor gebruikt’, aldus Woning. Het SPK-project kwam van de gïond dankzij de spontane me­dewerking van enkele bedrij­ven. Zo leverde de firma Van Eindhoven in Zwolle het beno­digde hout. Wensink en Prins maakte de ‘doeken’, terwijl Mateboer de galery in de Burgel zal plaatsen.

Waterverf
Uniek is de verf die voor acht van de tien schilderijen wordt gebruikt. Het gaat om een soort waterverf, die nog niet in de handel verkrijgbaar is, maar in 1992 waarschijnlijk verplicht wordt ter vervanging van de huidige – zware metalen-hou­dende – verfsoorten. Sikkens stelde deze verf ter beschikking om zo in de komende vijf jaar nader onderzoek te kunnen doen. ‘Twee schildersstukken worden met de normale synthe­tische verf gemaakt. De andere met de waterverf. Sikkens kan zo vergehjken hoe de verven zich ten opzichte van elkaar houden’, vertelt Henk Woning. De schilders die aan het project meewerken zijn enorm te spre­ken over het initiatief. ‘Het werken met die nieuwe verf is wel wennen. De kleuren worden bij het opdrogen donkerder’, aldus Lammie Vedder, die op basis van bijbelboek Openbaringen 6 (vers 1:8) vier paarden schilder­de.

Voldoening
Een opmerkelijke deelnemer aan het project is de 60-jarige Bas Steller, een geboren en ge­togen Kampenaar, die na zijn loopbaan bij onder meer Douwe Egberts vervroegd met de VUT ging en nu student is aan de Kunstacademie in Kampen. ‘Ik ben al jaren lid van de Varfdeuze, maar op dag gaf het schilderen me geen voldoening meer. Ik vond het te amateuris­tisch en getuigen van te weinig expressie. Daarom ben ik naar school gegaan.’
Voor de Burgel-galerij maakt Steller een kleurrijk schilderij, dat hij de titel ‘Morgenster’ gaf. Hij omschrijft zijn werk als laat-expressionisme. ‘Ik heb bewust voor felle kleuren gekozen, zo­dat het sterk afwijkt van het grauwe water in de gracht. Bo­vendien zullen de kleuren hun intensie een beetje verliezen door invloeden van weer en wind.’

Uitdrukking
Jan Brokkelkamp is ook van de partij. ‘Ik vind dit een enorm leuk project. Het is juist zo aar­dig, omdat iedereen in staat ge­weest ondanks het afwijkende formaat zijn eigen manier van werken tot uitdrukking te bren­gen’, zegt Brokkelkamp, die een staaltje geometrische abstracte kunst op het ‘doek’ bracht. Brokkelkamp, tentontwerper van beroep, spreekt de hoop uit dat de galerij in de komende ja­ren wordt uitgebreid. ‘Eigenlijk moeten volgend jaar vijf andere schilders worden ingeschakeld. Dan krijgt de galerij pas beteke­nis en wordt het interessant.’

Inspiratie
Zonder uitzondering vinden de deelnemers het een uitdaging op een paneel van twee bij drie meter te werken. ‘Ik mag graag in het groot werken. Probleem is alleen dat je het bijna niet kunt verkopen’, zegt Bas Stel­ler. Brokkelkamp werkte altijd kleiner, maar heeft inmiddels een kolossaal doek in huis ge­haald. ‘Dit project inspireert me tot grotere dingen.’

Weekblad de Steur donderdag 16 juni 1999

Kamper schilders tonen hun werk in de Burgel
Wanneer op 29 juni de 19e Kamper Ui(t) dag geopend wordt zal er in de Burgel een unieke schilderijen ten­toonstelling geopend worden. Een tiental Kamper schilders hebben aangeboden om elk een paneel van 300×200 te schilderen. Deze grote kunstwerken wor­den op palen gezet in het water van de Burgel.

Het initiatief is van fotograaf Henk Woning die al meer origi­nele bijdragen heeft geleverd aan de Kamper Ui(t)dagen. Zo was hij ook de initiatiefnemer van de camping zeskamp die ook dit jaar weer op het pro­gramma staan. ‘We wilden als Stichting Promotie Kampen weer wat nieuws in de ui(t) da­gen brengen’, vertelde Henk Woning. In Kampen wordt de schilderskunst druk beoefend en dat was dan ook een dank­baar onderwerp om op dit gebied iets te gaan doen. Nadat we contact gelegd had­den met een aantal kunstschil­ders kregen we al gauw veel res­pons. Er werd 20.000 gulden voor dit nieuwe project uitge­trokken maar het bleek dat we het budget niet helemaal nodig hadden.

Houthandel Eindhoven uit Zwolle bood gratis hout aan, aannemersbedrijf Wensink en Prins maakte de panelen en aannemersbedrijf J. Mateboer zal de ‘doeken’ gaan plaatsen in de Burgel. Door bemiddeling van Poortenaar aan de Oude­straat kregen de schilders gratis verf van verffabriek Sikkens.
Deze firma zag wel wat in het nieuwe object van SPK. Er is gebruik gemaakt van een totaal nieuwe verfsoort dat nog niet op de markt is maar die veel be­loofd voor de toekomst. De ‘schilderijen’ worden ge­plaatst tussen de Meeuwen- en Broederbrug.
De expositie zal blijven staan tot eind september, daarna wor­den de schilderijen opgeborgen en worden volgende jaar weer geplaatst. Het ligt in de bedoe­ling om de expositie verder uit te breiden zodat men na verloop van jaren een grote collectie kunstwerken bezit.

Activiteiten groter van opzet dan voorgaande jaren
Woensdag 29 juni Kamper Ui(t)-spektakel los

Kamper Ui(t) dagen……altijd gezellig en vooral druk

KAMPEN – Woensdagmorgen 29 juni om 9.45 uur zal de Kamper koe weer naar de torentrans gehesen wor­den, als openingshandeling van de Kamper Ui(t) da­gen 1988. Het is voor de eerste keer dat de Kamper ui(t) dagen niet op donderdag geopend worden en dat hangt samen met een forse uitbreiding van de Ui(t) dagen. Het aantal dagen wordt van vijf naar zeven gebracht terwijl de opening niet minder dan vier da­gen zal duren. De opening zal niet zoals gebruikelijk samen gaan met de Ui(t)-markt, die donderdag 14 juli gehouden wordt. Het vier dagen durende openingsfeest hangt ook samen met de opening van de grote supermarkt van Albert Heijn en de openstelling van de nieuwe Rabobank. In goed samenspel wil men daar een groots spektakel van maken.
Aan het Meeuwenplein is de nieuwste vestiging van Albert Heijn gebouwd en vlak daarnaast staat het nieuwe kantoor! van de Rabobank. Na het optakelen van de koe woensdagmor­gen, gaan de feestelijkheden beginnen. Medewerking wordt gegeven door de Stichting Pro­motie Kampen, de Kamper On­dernemers Vereniging, de horecaonderneming, zestien kroegen en de verschillende academies. De winkels zijn op deze vier dagen open van 9.00 tot 21.00 uur. Er. worden sport­manifestaties gehouden, toneel-en muziekvoorstellingen, ambachtenbeurs, autoshow, en nog veel meer.
Op de Nieuwe Markt wordt zelfs een plantentuin ingericht!
Wanneer op 14 juli de eerste-Ui(t) markt gehouden wordt, zal het aantal standplaatsen meer dan verdubbeld zijn ten opzich­te van voorgaande jaren. Het parcours zal niet alleen de Ou­destraat omvatten maar ook een groot deel van de Burgwal.
Er is nu ruimte gemaakt voor ruim 400 stands. Er is wel een ze­kere moed voor nodig om een succesformule te doorkruisen, maar het was toch wel nodig dat er een forse uitbreiding tot stand kwam. De drukte op de Oudestraat was te groot en nu kan men veel meer publiek ont­vangen. Een tiental Kamper schilders heeft aan SPK aangeboden om in de Burgel grote pa­nelen aan te brengen van 300×200 cm.
In de grote hal van ‘Parfumeriea’ aan de Industrieweg te Kampen, hebben de tien schil­ders hun kunstwerken kunnen vervaardigen. Hout werd gratis beschikbaar gesteld door houthandel Eindhoven uit Zwolle; aannemersbedrijf Wensink en Prins hebben de panelen in el­kaar gezet; aannemersbedrijf
J. Mateboer zal zorgen voor de plaatsing in de Burgwal en de fa. Sikkens heeft door bemiddeling van Poortenaar de benodigde verf beschikbaar gesteld. Binenkort worden de schilderijen in de Burgel geplaatst. De panelen zijn aan twee kanten beschil­derd. De namen van de schilders zijn: Bas Steller, Johan van De Noort, Jan Brokkelkamp, Berry Voortman, Jan Woning, Dirk Jan Jonker, Peter Boekholt en de dames Annemarie Vink, Willemien Haagsma en Lammie Vedder.