Exposities Bas Steller

1996 Koornmarkpoort Kampen.

VRIJDAG 14 JUNI 1996

Leden van schildersverenigingen laten werk zien in Koornmarktspoort
Varfdeuze in reeks van expo’s

KAMPEN – De Varfdeuze begint volgende maand aan een imponerende reeks tentoonstellingen. Acht weken lang laten leden van deze vereniging zien wat ze in huis hebben. Iedere week komen ge­durende drie dagen anderen aan de beurt in de Koornmarktspoort die als expositieruimte fun­geert.
Door tentoonstelling van het werk van leden te spreiden hoopt de Varfdeuze meer pu­bliek te trekken. ‘Je ziet toch vaak dat de eerste dag van een tentoonstelling veel mensen trekt. Daarna wordt het snel minder. Door iedere weekein­de een tentoonstelling samen te stellen, hopen we in korte tijd zoveel mogelijk mensen te trekken’, licht Jan Brokkelkamp van de Varfdeuze toe.

Grote klus
Deze eerste reeks van tentoon­stellingen is een grote klus voor de Varfdeuze waarbij mensen zijn aangesloten die in hun vrije tijd of redelijk be­roepsmatig bezig zijn met Kunst. Iedere periode van drie dagen moeten leden klaar staan voor inrichting en af­braak van de tentoonstelling. Bovendien is er ook drie dagen toezicht nodig dat de Varfdeuze zelf voor haar rekening leemt.
ieder week toont één – en in enkele gevallen twee leden zijn werk dat ook te koop is. De tentoonstellingen geven hierdoor een gevarieerd beeld
van werk dat bij De Varfdeuze wordt gemaakt. Diverse tech­nieken en opvattingen komen aan bod.

Eerste expo
De eerste expositie begint op donderdag 4 juli. Dan laten Gonny Van de Weerd en Henk’ Werner hun werk zien. Daarna is het de beurt aan achtereen­volgens Gerda van Dieren-van der Wolde (11-13 juli), Jan Brokkelkamp (18-20 juli), Wim Visscher (25-27 juli), Bas Stel­ler (1-3 augustus), Marius Dorgelo en Thea de Groot (8-10 au­gustus) en Diny Schaap en Annemiek Heuwekemeijer (15-17 augustus). De laatste week is gereserveerd voor een overzichtstentoonstelling van di­verse leden met werk in diver­se stijlen en technieken. De tentoonstellingen in de Koornmarktspoort zijn don­derdag (10.00-17.00 uur), vrij­dag 10.00-17.00 en 19.00-21.00 uur) en zaterdag (10.00-16.00 uur) geopend. De entree be­draagt twee gulden, inclusief een kop koffie. Kinderen tot twaalf jaar mogen onder bege­leiding gratis naar binnen.

DE STEUR 17 Juli 1996 VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

De Varfdeuze houdt verkoop­exposities in Koornmarktspoort
KAMPEN – De Kamper schildersvereniging De Varfdeuze organiseert in juli en augustus een achttal verkoop-tentoonstellingen van leden in de Koornmarktspoort.
De organisatie van de tentoon­stellingen wordt door de leden zelf verzorgd evenals het toe­zicht. Elk weekend zal er één (in enkele gevallen twee) kun­stenaar werk tonen. Inmiddels is het werk van Henk Werner, Gonny v.d.Weerd en Gerda van Dieren aan de beurt ge­weest. Jan Brokkelkamp (18-20 juli), Wim Visscher (25-27 juli), Bas Steller (1-3 augustus), Thea de Groot (8-10 augustus), Marius Dorgelo (8-10 augus­tus), Annemiek Heuwekemeijer en Dini Schaap (15-17 augustus) gaan hun werk nog aanbieden.
Het zal duidelijk zijn dat door de snelle wisselingen van de exposities er een zeer wisse­lend beeld te zien zal zijn. Elk weekend een andere kunstui­ting. Er worden diverse tech­nieken getoond en evenzovele opvattingen daarvan. Men denkt met deze exposities de aandacht te trekken voor de Varfdeuze en wel speciaal voor de individuele kunste­naar aangesloten bij deze ver­eniging. Tevens is voor de toeristische bezoeker de moge­lijkheid het prachtig gebouw te bezichtigen. Het is de moeite waard elk weekend even bin­nen te wippen om het desbe­treffende werk van de expo­sant te bewonderen. Alle werkstukken worden te koop aangeboden in diverse prijs­klassen.

Ui(t)dagen
Vijf exposities lopen parallel met de Kamper Ui(t)dagen. Het is een waardevolle aanvul­ling op het kunstmarkt gebeu­ren die gehouden wordt op het Koornmarktsplein. Het thema van deze tentoonstellingen is ‘Kom op de Koffie’ . Deze voor tweeërlei uitleg vatbare titel is ingegeven doordat naast de toegangsprijs van ƒ 2,— er gra­tis een kopje koffie wordt aan­geboden.
De openingstijden zijn op don­derdag van 10.00 tot 17.00 uur: op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en ’s avonds 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 -tot 16.00 uur.