Exposities Bas Steller

1998 Broederpoort Kampen.

Expostie De Varfdeuze

KAMPEN – Bas Steller en Joop Koning laten van 5 tot 9 augustus hun kunstwerken zien in de Broederpoort aan de 2de Ebbingestraat.
De expositie maakt onderdeel uit van een serie van negen tentoon­stellingen georganiseerd door De Varfdeuze in de maanden juli en augustus. Op donderdag en vrij­dag zijn belangstellenden tussen 11.00 en 17.00 welkom en op zaterdag en zondag is de exposi­tie van de twee kunstenaars te zien van 11.00 tot 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt een rijksdaal­der, de koffie is gratis. Kinderen tot twaalf jaar mogen onder begelei­ding gratis naar binnen.

De Varfdeuze gaat door met succesformule
KAMPEN – Met de komende zomerreeks tentoonstellin­gen borduurt schildersvere­niging De Varfdeuze voort op een beproefd recept. Achttien leden geven in negen ver­schillende exposities een beeld van hun werk. De eer­ste begint donderdag: dan bijten Marius Dorgelo en Diny Schaap het spits af.

De Varfdeuze koos drie jaar geleden voor wisselende expo­sitie in de maanden juli en au­gustus. De belangstelling voor een tentoonstelling met vaste deelnemers liep de jaren daar­voor steeds verder terug. Met wisselende exposities dacht de schildersvereniging meer pu­bliek te trekken. Die opzet slaagde de afgelopen twee jaar.

Elke week zijn twee leden aan de beurt in de Broederpoort. De deelnemers richten zelf hun tentoonstelling in en kun­nen daardoor hun eigen stem­pel op de sfeer drukken. Som­migen zijn van plan schilderij­en met kaarsen te verlichten. De leden van de Varfdeuze tonen olieverfschilderijen, teke­ningen, aquarellen en etsen, evenals werken op hout en doek. Ook staan er zo nu en dan bronzen beelden en glas-in-lood producten. De stijlen realisme, impressionisme, abstract-expressief passeren de revue, evenals geometrische werken.

Elke bezoeker krijgt koffie of thee gratis. Ook is er frisdrank voor kinderen. ‘Een succesfor­mule’, vindt De Varfdeuze. ‘ Deze leidt er toe dat bezoe­kers in gesprek raken met ex­posanten en makkelijker vra­gen stellen over de voorstel­ling of de techniek die is toege­past.’

Pas
Met uitzondering van de laat­ste zijn alle tentoonstellingen op donderdag, vrijdag, zater­dag en zondag te bezoeken van elf tot vier uur. Op donderdag en vrijdag is de Broederpoort nog een uur langer geopend.
De entree bedraagt een rijks­daalder. Een pas voor alle ex­posities kost tien gulden. Het is de eerste keer dat een pas te koop is die toegang geeft tot alle tentoonstellingen. De Varfdeuze besloot tot uitgifte hiervan om tegemoet te ko­men aan bezoekers die meer­dere tentoonstellingen willen bezoeken. Dat bleek vorig jaar regelmatig het geval.

Gouaches

Marius Dorgelo en Diny Schaap openen donderdag de reeks. Dorgelo maakt vooral krijttekeningen en gouaches van landschappen en stadsge­zichten.
Hij laat details weg waardoor grote vormen het beeld bepa­len. Schaap maakt vooral aquarellen, stillevens van bloemen en poldergezichten. Na dit koppel zijn Gerda Koek en Thea de Groot aan de beurt, gevolgd door Gerda van Die­ren en Carry Wols, Marrie de Wilde en Louis Bramer, Jan Brokkelkamp en Johann van den Noort, Bas Steller en Joop Koning, Wim Visscher en Annemiek Heuwekemeijer, Gonny van der Weerd en Henk Werner, Sonja Huissen en Ruud Hoekstra. Dit jaar is er geen slotexpositie waarop elk lid nog een keer werk kan la­ten zien.