Exposities Bas Steller

1999 gemeentelijke expositieruimte Kampen

Schildersclub bouwt ‘Montmartre’ in synagoge – Varfdeuze maakt superdecor

(Van één onzer verslaggeefsters)
KAMPEN – Het grootste schilderij dat ooit in Kampen te zien is geweest. Dat vormt het decor van de tentoonstel­ling waarmee schildersver­eniging De Varfdeuze het veertigjarig bestaan viert.
Tientallen panelen vormen sa­men het schilderij van 120 vier­kante meter dat tegen de mu­ren van de voormalige synago­ge is gezet. Een huis, een plein en een straat maken deel uit van het tafereel dat vanaf zater­dag te zien is.
Blikvanger is een Kamper vari­ant van de Parij se Sacre Coeur die de trappen van de synagoge als opstap heeft. Meer dan tien leden van de schildersvereniging hebben het schilderij gemaakt. Het is de be­doeling dat andere decorstuk­ken als kraampjes van de ge­meentelijke expositieruimte een soort Montmartre, het toe­ristische kunstenaarsplein van Parijs, wordt gemaakt. ‘Voor onze jubileumexpositie wilden we iets heel anders doen’, zegt voorzitter Jan Brokkelkamp. ‘Het werk van onze leden hangt niet aan wanden, maar ligt in de kramen, in presentatiemap­pen. Mensen kunnen dan snuf­felen en kijken wat we maken.’ De tentoonstelling duurt tot en met 9 oktober. Elke donder-

dag, vrijdag en zaterdag zijn le­den van de Varfdeuze aanwe­zig voor demonstraties. Zo wor­den ter plekke portretten gete­kend en figuurstudies ge­maakt. Bovendien krijgt elke 25ste bezoeker krijgt een bon voor een gratis portret.

Bestemming

Wat er na de tentoonstelling met het grootste schilderij gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De panelen zouden teruggaan naar het bouwbedrijf dat ze be­schikbaar heeft gesteld, maar wie een andere leuke bestem­ming weet voor het decor, kan zich melden bij de schildersver­eniging.